ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κιτ Ελέγχου Υγείας Συστήματος

  • Ταυτοποίηση ελαττωμάτων στο σύστημα ή στη διαχείριση
  • Έλεγχος όλων των βασικών παραμέτρων του νερού
  • Εξακρίβωση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών καθαρισμού και επεξεργασίας με προϊόντα Fernox
  • Ευανάγνωστη αναφορά και συμβουλές

Δελτίο προϊόντος